Stadgar för Ljusterö Hembygdsförening

antagna av föreningen vid årsmöte 1983-09-10§ I Ändamål


Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens kulturarv och miljö.


Föreningen vill nå detta syfte bl a genom att
§ 2 Medlemskap


Medlem i föreningen är varje person eller organisation, som vill stödja föreningens verksamhet och betalar en av årsmötet fastställd avgift eller som blivit av styrelsen särskilt inbjuden.


På förslag av styrelsen kan årsmötet till hedersledamot i föreningen utse den som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat föreningens intres­sen.§ 3 Organisation


Föreningens angelägenheter handhas av
§ 4 FöreningsmötenVid årsmöte skall förekomma


 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Val av sekreterare vid mötet
 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse med bilagd kassarapport
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande i föreningen och styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter .
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Behandling av förslag som framlagts av styrelsen
 14. Behandling av motioner, som skriftligen ingetts till styrelsen senast en månad före årsmötet
 15. Övriga frågor§ 5 Styrelse


Föreningens styrelse skall utgöras av ordförande och högst tio ledamö­ter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är när­varande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


Årligen avgår halva antalet ledamöter.


Ordförande väljs för ett år.


Övriga ledamöter i tur att avgå väljs för två år. Styrelsen konstituerar sig själv ochutser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen har rätt att med sig adjungera personer med speciell inrikt­ning, som kan vara av betydelse för föreningens verksamhet.


Det åligger styrelsen särskilt att
§ 6 Arbetsgrupper


Styrelsen får, då så bedöms lämpligt, uppdraga åt särskild arbetsgrupp att i samråd med styrelsen utföra viss arbetsuppgift eller bedriva viss verksamhet.§ 7 Valberedning


Valberedningen skall utgöras av tre personer, varav en sammankallan­de, som väljs av årsmötet för ett år.§ 8 Revisorer


För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årsmötet för en tid av ett år välja två revisorer och två revisors­suppleanter.§ 9 Mandattid


Mandattiden räknas från ett årsmöte till och med nästa årsmöte. Redo­visningsansvaret kräver dock att avgående kassör alltid avslutar det löpande årets räkenskaper.§ 10 Räkenskapsår och verksamhetsår


Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Verksamhetsår omfattar tiden från ett årsmöte till och med nästa årsmöte.§ 1l Årsavgift


Årsavgift fastställs av årsmötet (200 kr 2013). Hedersledamot och den som av före­ningen särskilt inbjudits är befriad från avgift.§ 12 Firmateckning


Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.§ 13 Stadgeändring


Beslut om stadgeändring skall fattas med minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Ändring träder i kraft omedelbart efter det sista av dessa möten. Styrelseval kan dock endast ske vid årsmöte.§ 14 Upplösning


För föreningens upplösning fordras minst tre fjärdedelar av avgivna röster vid vart och ett av två på varande följande årsmöten. Återstå­ende tillgångar och museet överlämnas till hemortskommunen, regio­nalt hembygdsförbund, annan organisation, institution eller myndig­het för att användas på ett sätt som i möjligaste mån sammanfaller med de syften som föreningen verkat för.


Hem Aktuellt Bli medlem Muséerna Publikationer Kontakt Om föreningen Stiftelsen Länkar