Förslag till Dagordning vid Årsmötet den 26 april 2015 i Bygdegården, Ljusterö


Öppnande av mötet

1. Val av ordförande vid mötet

2. Val av sekreterare vid mötet

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet

4. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

5. Godkännande av dagordning

6. Fastställande av röstlängd

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

13. Val av valberedning och sammankallande

14. Fastställande av årsavgift

15. Behandling av förslag som framlagts av styrelsen

16. Behandling av motioner, som skriftligen ingetts till styrelsen

17. Övriga frågor


Mötets avslutande

Kallelse Dagordning Verksamhet Protokoll
Hem Aktuellt Bli medlem Muséerna Publikationer Kontakt Om föreningen Stiftelsen Länkar