Styrelsens kommentarer till reservation inlämnad under punkt 16 vid årsmötet 20 april 2014


Reservationen avser den utredning angående försäljning av fastigheten Inneby 3:4 och 3:5 som genomförts för att besvara frågor i en motion till årsmötet 2013, inlämnad av Birger Rapp. Årsmötet 2014 godkände rapporten och avslog reservanternas begäran om fortsatt utredning.


Utredningen gjordes i syfte att ”göra en ordentlig utredning av styrelsens hantering av arvet 2008-2010 för att därefter skriftligen klargöra för medlemmarna vad som skett” (motionären Birger Rapps text).  


I den nu aktuella reservationen påtalas att utredningen saknar källförteckning och källkritik. Till detta må framhållas att datainsamlingen, som redovisats i avsnittet Metod, avser två olika slags källor: Protokollsutdrag och individuella intervjuer. För protokollsutdragen har i samtliga fall aktuellt protokoll redovisats under den citerade texten. För intervjustudien har personernas funktion redovisats, däremot inte namn. Det är i kvalitativa studier norm att inte utelämna intervjupersoners identitet och vi bedömde att deras funktioner var fullt tillräcklig information. Att utöva källkritik av redan justerade och arkiverade föreningsprotokoll eller enskilda informanters utsagor har vi aldrig övervägt.


Reservanterna invaldes vid årsmötet 3 maj 2009 i hembygdsföreningens styrelse. De lämnade det aktiva styrelsearbetet efter tre veckor. De hade då, med stöd av den skrivelse som bifogats reservationen som bilaga 1, försökt stoppa den redan pågående försäljningen av Innebyfastigheten men röstats ned av styrelsens övriga åtta ledamöter. Detta beskrivs i utredningens avsnitt ”försäljningen steg för steg” under datum 22 maj. Att just dessa två personer som endast deltog i styrelsearbetet under en mycket kort tid skulle ingå i gruppen intervjupersoner var inte aktuellt.


Naturligtvis utgör det redovisade materialet ett urval eftersom grundmaterialet omfattar hundratals sidor. Den efterfrågade kartan är densamma som finns på utredningens omslag. Reservanternas bilaga 2 är en version av kartan med köparens namn påskrivna för hand. Denna version finns inte i hembygdsföreningens arkiv, men skulle väl heller inte ha påverkat utredningen.  


Frågan om stiftelse och juristen Isoz tolkning liksom konsulten Enlunds medverkan aktualiserades långt efter avslutad försäljning. Varför dessa frågor  skulle ha medtagits i utredningen förstår vi faktiskt inte.

Kallelse Dagordning Revisionsb. Verksamhet Motion Kvinnokraft Slutrapport Protokoll Reservation Kommentar
Hem Aktuellt Bli medlem Muséerna Publikationer Kontakt Om föreningen Stiftelsen Länkar